• 03/08/2022

Τεχνικός αρτοποιός – ζαχαροπλαστικής

Τεχνικός αρτοποιός – ζαχαροπλαστικής

Η ειδικότητα
Ο απόφοιτος της ειδικότητας με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, ασχολείται με την παρασκευή άρτου, αρτοσκευασμάτων, γλυκών και εδεσμάτων κάθε είδους και μορφής, οργανώνει την παραγωγή τους στις αναγκαίες ποσότητες, σύμφωνα με τους αγορανομικούς και υγειονομικούς κανόνες.

Προοπτική απασχόλησης
Απασχόληση σε: Ξενοδοχειακές και Επισιτιστικές Επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής και δομής, είτε στον Ιδιωτικό και στο Δημόσιο τομέα σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο σπουδών τους, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε δικές τους επιχειρήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ - iek.katartisi.gr