• 12/11/2021

Προθεσμίες Κοινωνιών

Σύμφωνα με το νέο Νόμο του Γ.Ε.ΜΗ. (Ν.4635/2019, Άρθρο 86 παράγραφος 2γ) «Αν οι καθολικοί διάδοχοι είναι πρόσωπα πέραν του ενός (κοινωνία κληρονόμων) και συνεχίζουν από κοινού την εμπορική επιχείρηση του θανόντος, πρέπει εντός αποκλειστικής προθεσμίας (12) δώδεκα μηνών από την από κοινού διενέργεια πράξεων που υποδηλώνουν τη συνέχεια, να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Αυτή συνοδεύεται από ιδρυτικό καταστατικό έγγραφο εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των αντίστοιχων διατάξεων για τον συγκεκριμένο εταιρικό τύπο που θα επιλεγεί.»

Συνεπώς, για τις κοινωνίες κληρονόμων που συστάθηκαν στην ΔΟΥ πριν την έναρξη του νόμου (δηλαδή πριν την 30-1-2020), η προθεσμία των 12 μηνών λήγει ένα έτος μετά την έναρξη του νόμου, δηλαδή μέχρι την 30-1-2021.

Για αυτές που συστάθηκαν μετά τις 30-1-2020 η προθεσμία λήγει ένα χρόνο μετά την κοινή διενέργεια πράξεων (η οποία αποδεικνύεται από φορολογικά έγγραφα της κοινωνίας).

Κατά τα παραπάνω και εφόσον ρητά απαγορεύεται η μετατροπή των κοινωνιών σε άλλου είδους εταιρεία (βλ και Ν.4601/2019), οι κοινωνίες κληρονόμων σε αυτό το διάστημα των 12 μηνών, θα πρέπει:

α) Στην περίπτωση που επιθυμούν τη συνέχιση της εμπορικής επιχείρησης του θανόντος, να προβούν στη σύσταση νέας εταιρείας μέσω της ΥΜΣ οποιασδήποτε μορφής, με εισφορά της περιουσίας της κοινωνίας των κληρονόμων ως κεφάλαιο στην νέα εταιρεία. Στη συνέχεια στη διαγραφή τους από την ΔΟΥ και ακολούθως από το ΓΕΜΗ (σε περίπτωση που είναι ακόμα εγγεγραμμένη)

β) Σε αντίθετη περίπτωση, να προβούν στη διαγραφή τους από την ΔΟΥ και ακολούθως από το ΓΕΜΗ.