• 14/06/2022

Προμήθεια εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία Πλατφόρμας Προώθησης της Εμπορικής Περιοχής στο πλαίσιο της Πράξης Ανοικτό Κέντρα Εμπορίου Δ. Ηρακλείου με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5035058