• 01/09/2022

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. των ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Σύμφωνα με τη υπ. Αρ. πρωτ. 52871/2022 διευκρινιστική εγκύκλιο του τμήματος ΓΕΜΗ - ΥΜΣ της Δ/νσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων κατά  τα προβλεπόμενα της παρ. 3 του άρθρου 58 του Ν.4919/2022, (ΦΕΚ71/07-047-2022, τεύχος Α΄), …«εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.ΜΗ. και δεν είναι υπόχρεοι εγγραφής σε αυτό, εξαιρουμένων των αγροτικών συνεταιρισμών της παρ. 4 του άρθρου 16, διαγράφονται αυτοδίκαια από το Γ.Ε.ΜΗ…….».

Προκειμένου να αποφευχθούν περιπτώσεις  διαγραφής  εγγεγραμμένων στο Γ.Ε.ΜΗ. για  τους  οποίους δεν προκύπτουν με ακρίβεια τα στοιχεία δραστηριότητάς τους, καλούνται οι εγγεγραμμένοι προς διαγραφή, ώστε να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους, ή εφόσον επιθυμούν να παραμείνουν  εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.ΜΗ., να επιλέξουν άλλη νομική μορφή.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι υπόχρεα εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. δικαιούνται να αιτούνται την διαγραφή τους και πριν το πέρας της προθεσμίας της αυτοδίκαιης διαγραφής  (07/10/2022),  στην  περίπτωση  αυτή  η  Υ.Γ.Ε.Μ.Η.  προβαίνει  άμεσα  στη διαγραφή  του  αιτούντος,  καθώς  και  στη  διαγραφή  τυχόν  οικονομικών  οφειλών  που προέρχονται από την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ.

 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο αρμόδιο τμήμα της ΥΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου ( τηλ. 2810 247010, -030)