ΑΛΒΑΝΙΑ: Προκήρυξη Διαγωνισμού: Επαναβελτιστοποίηση και Τυποποίηση των διαδικασιών εργασίας της θεσμικής δομής της Δήμου Τιράνων / Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τιράνων

Προκήρυξη Διαγωνισμού: Επαναβελτιστοποίηση και Τυποποίηση των διαδικασιών εργασίας της θεσμικής δομής της Δήμου Τιράνων

1.Όνομα και διεύθυνση του αναθέτοντος φορέα:
Δήμος Τιράνων- Διεύθυνση Bulevardi "Dëshmorët e Kombit"
Τηλέφωνο/φαξ 00 355 4 22 56 799-E-mail administrative.prokurime@tirana.al
Ιστοσελίδα www.tirana.al

2. Τύπος σύμβασης: Διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού

3. Αριθμός αναφοράς: REF-47570-10-26-2022

4. Αντικείμενο της σύμβασης/συμφωνίας-πλαίσιο: "Επαναβελτιστοποίηση και Τυποποίηση των διαδικασιών εργασίας της θεσμικής δομής της Δήμου Τιράνων"

5. Ελάχιστο όριο προσφοράς: 62.500.000 λεκ (εξήντα δύο εκατομμύρια πεντακόσια χιλιάδες)  χωρίς ΦΠΑ, ή 529.795.711 ευρώ (πεντακόσιες είκοσι εννέα
χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα πέντε και εβδομήντα ένα) χωρίς ΦΠΑ*.
ΦΠΑ
* Η επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία σύμφωνα με την Τράπεζα της Αλβανίας στις 26/10/2022 ήταν 117,97 Λεκ/Euro


6. Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία για την εκτέλεσή της: 12 (δώδεκα) μήνες


7. Προθεσμία υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών: 30/11/2022- 12:30μμ,
Ηλεκτρονική προμήθεια στην ιστοσελίδα του ΟΛΠ: www.app.gov.al

Πηγή: Albanian Daily News