• 12/11/2021

Αίτηση για την καταχώρηση Υποκαταστήματος Αλλοδαπής

Αίτηση (προτυποποιημένη)για την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. Υποκαταστήματος Αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 98, 99 & 100 του Ν. 4635/2019 όπως ισχύει.

 

 

 

 

Πατήστε εδώ