• 01/09/2022

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.

Σύμφωνα με τη υπ. Αρ. πρωτ. 52871/2022 διευκρινιστική εγκύκλιο του τμήματος ΓΕΜΗ - ΥΜΣ της Δ/νσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κατά  τα προβλεπόμενα της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν.4919/2022, (ΦΕΚ 71/07-047-2022, τεύχος Α΄), εγγράφονται υποχρεωτικά στο ΓΕΜΗ:

όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα  που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, καθώς και τα υποκαταστήματα αυτών και συγκεκριμένα:

α) τα νομικά πρόσωπα (άρθρο 16, παρ.1, περ. α-ια & ιε)

 

β) οι ατομικές επιχειρήσεις (άρθρο 16, παρ. 1, περ. ιστ)

 

γ) τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία επιχειρήσεων που έχουν την έδρα τους σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα (άρθρο 16, παρ.1, περ. ιβ- ιδ)

δ) τα υποκαταστήματα  των επιχειρήσεων  που έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή

 

(άρθρο 16, παρ. 3), και

προαιρετικά οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (άρθρο 16, παρ. 4).

 

Επισημαίνεται ότι:

  • Αναφορικά με τα νομικά πρόσωπα της περ. α, υπόχρεοι που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν ολοκληρώσει  την εγγραφή τους στο Γ.Ε.ΜΗ., υποχρεούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προσκομίζοντας τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, νομιμοποιητικά, συνοδευτικά και δικαιολογητικά έγγραφα, όπως αυτά εξειδικεύονται στο Παράρτημα της υπ' αρ. Κ1-1798/2012 (ΦΕΚ Β' 2660) Υπουργικής Απόφασης, δεδομένου ότι από την 01/10/2022 θα   επιβάλλονται  πρόστιμα  για  την παράλειψη  αυτή (παρ. 1, άρθρο 50 και παρ. 4, άρθρο 64, Ν.4919/2022).

 

  • Η κοινωνία  κληρονόμων δεν αποτελεί εταιρικό  μόρφωμα και συνεπώς δεν εγγράφεται αυτοτελώς στο Γ.Ε.ΜΗ., ούτε δύναται να μετασχηματιστεί σε οποιαδήποτε νομική μορφή. Οι κληρονόμοι φυσικού προσώπου που ήταν φορέας ατομικής επιχείρησης (κοινωνία κληρονόμων), εφόσον αποφασίσουν τη συνέχιση της δραστηριότητας της  επιχείρησης, έχουν την υποχρέωση σύστασης νέας εταιρείας και εγγραφής της στο Γ.Ε.ΜΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο αρμόδιο τμήμα της ΥΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου ( τηλ. 2810 247010, -030)