• 10/11/2021

Σύσταση και της ΠΟΛΥΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΚΕ μέσω e-ΥΜΣ

Από το βράδυ της 10ης Σεπτεμβρίου 2018 ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη διαδικασία σύστασης ΠΟΛΥΠΡΟΣΩΠΩΝ Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), μέσω της Νέας διαδικασίας e-YMS., που υλοποιείται με τη χρήση εξειδικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (https://eyms.businessportal.gr). Και ακολουθείται η ίδια διαδικασία σύστασης όπως και ήταν μέχρι σήμερα για τις Μ.Ι.Κ.Ε.

Η νέα διαδικασία, σύμφωνα με την ΚΥΑ 63577/2018 είχε μπει σε εφαρμογή στις 22/7/2018, αλλά ήταν διαθέσιμη αποκλειστικά και μόνο για τις Μονοπρόσωπες Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Μ.Ι.Κ.Ε.) και μέχρι το τέλος του 2019 θα είναι διαθέσιμη για όλους τους τύπους εταιρειών.

Υπενθυμίζεται ότι:

Η χρήση της υπηρεσίας μειώνει στο ελάχιστο τον απαιτούμενο χρόνο για την ίδρυση μιας επιχείρησης (13 λεπτά), ενώ η χρήση της πλατφόρμας είναι ιδιαίτερα εύκολη.

Για τη σύσταση μιας επιχείρησης μέσω της πλατφόρμας θα επιτρέπεται μόνο η χρήση πρότυπου καταστατικού και θα είναι υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής. Το σύστημα θα χορηγεί αριθμό ΓΕΜΗ και ΚΑΚ σύστασης, θα δημιουργεί ηλεκτρονικό φάκελο και μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, θα αποδίδει ζεύγος κωδικού πρόσβασης στο ΓΕΜΗ, θα διαβιβάζει τα στοιχεία στο Taxis και η εταιρεία θα λαμβάνει ΑΦΜ. Επίσης, θα χορηγεί δυνατότητα πρόσβασης στον διαδικτυακό τόπο του Taxisnet,(κλειδάριθμος), θα ενημερώνει τον ΕΦΚΑ για τη σύσταση, θα εγγράφει την εταιρεία στο Επιμελητήριο, θα εκδίδει ψηφιακό αντίγραφο εταιρικής σύμβασης και ανακοίνωσης σύστασης και θα χορηγεί βεβαίωση πληρωμής ενιαίου κόστους σύστασης.

  • Για το πρώτο έτος η χρήση της διαδικασίας σύστασης μέσω e-YMS παρέχεται δωρεάν , ενώ από τον επόμενο χρόνο σύμφωνα με την ΚΥΑ 63577/2018:

Η καταβολή του κόστους σύστασης γίνεται ηλεκτρονικά, ορίζεται στο 30% του ποσού των πενήντα (50) ευρώ για τις προσωπικές εταιρείες και εξήντα (60) ευρώ για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες. Σημαντικό είναι ότι, η επιβάρυνση των τριών (3) ευρώ για κάθε ιδρυτή πλέον των δέκα που προβλέπεται για την ΥΜΣ, δεν περιλαμβάνεται στο κόστος σύστασης μέσω της διαδικασίας e-ΥΜΣ.