• 10/11/2021

Προσαρμογή καταστατικών και μετοχών Α.Ε.

Μέχρι 31/12/2019, σύμφωνα με τον Ν.4548/2018 πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί :

1. Προσαρμογή καταστατικών ΑΕ
Οι ΑΕ οφείλουν να προβούν στην σχετική προσαρμογή των καταστατικών τους έως και την 31/12/2019 με τις δυνατότητας της απλής απαρτίας και πλειοψηφίας που ο ν.4548/18 θέτει στο άρθρο 18331. Στις περιπτώσεις Α.Ε. με ΜΚ μεταξύ 24.000-24.999,99 € αν η μετατροπή δεν πραγματοποιηθεί έως και την 31/12/2019 η ΑΕ δεν θα μπορεί να πραγματοποιήσει σχετικές καταχωρίσεις στο ΓΕΜΗ (παρ.2 άρθρου 18332) μέχρι και την τακτοποίηση της εκκρεμότητας.


2. Ανώνυμες μετοχές
Στην περίπτωση ύπαρξης ανωνύμων μετοχών η μετατροπή τους σε κοινές καθίσταται υποχρεωτική . Η έκδοση ανώνυμων μετοχών έχει ήδη σταματήσει από την δημοσίευση του ν.4548/18. Ως εκ τούτου μέχρι και την 31/12/2019 η ΑΕ οφείλει να ακολουθήσει τις διαδικασίες του άρθρου 184. Από την 01/01/2020 και ενόσω οι μετοχές παραμένουν ανώνυμες οι μέτοχοι δεν μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα τους (συμμετοχής σε ΓΣ, δικαίωμα ψήφου, συμμετοχή στα κέρδη της εταιρείας κτλ.). Οι ανώνυμες μετοχές δεν μεταβιβάζονται και δεν μπορούν να εγγραφούν στις ενώσεις μετόχων του άρθρου 144.