• 16/10/2023

«Δράσεις προώθησης στην Απασχόληση για ανέργους, μέσω συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, στη Περιφέρεια ενότητα Ηρακλείου»

«Δράσεις προώθησης στην Απασχόληση για ανέργους, μέσω συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, στη Περιφέρεια ενότητα Ηρακλείου»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027»

Η Πράξη απευθύνεται σε έναν συνολικό αριθμό 500 άνεργων στην Περιφέρεια Ενότητα Ηρακλείου ως μία από τις περιοχές Παρέμβασης της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027 και αφορά την παροχή υπηρεσιών: 

 • α) επαγγελματικής συμβουλευτικής
 • β) συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε εξειδικευμένες δεξιότητες που σχετίζονται με την Πράσινη και Γαλάζια Οικονομία (green και blue skills αντίστοιχα) και 
 • γ) πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων. 

Ο συνδυασμός των συμπληρωματικών αυτών ενεργειών έχει ως στόχο: 

 • Την αναβάθμιση και επικαιροποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των ωφελουμένων για την προσαρμογή τους στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις διαφόρων κλάδων αιχμής της οικονομίας (με έμφαση σε αυτούς της Πράσινης και της Γαλάζιας Οικονομίας)
 • Τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους και την ένταξη / επανένταξή τους στην αγορά εργασίας
 • Την υποστήριξη των ανέργων στην Περιφέρεια Κρήτης στην ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους και την πιστοποίηση εξιδεικευμένων επαγγελματικών προσόντων που αξιοποιούν εξειδικευμένες πράσινες και γαλάζιες δεξιότητες
 • Την αύξηση της απασχολησιμότητας των ωφελουμένων με άμεση συνέπεια την μείωση των ποσοστών ανεργίας, την προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και την διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των ανέργων στην Περιφέρεια Κρήτης ως μία περιοχή που επηρεάζεται από την ενεργειακή μετάβαση.

Τα προγράμματα αφορούν 300 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 150 ώρες Πρακτικής Άσκησης για κάθε ωφελούμενο από τους 500 ωφελούμενους, οι οποίες θα είναι επιδοτούμενες με 5 ευρώ ανά ώρα.  Τα διαθέσιμα προγράμματα στις εξειδικευμένες πράσινες και γαλάζιες δεξιότητες είναι τα εξής:

Προγράμματα στις εξειδικευμένες Πράσινες Δεξιότητες (Green Skills):

 • Τήρηση περιβαλλοντικών όρων σε έργα και δραστηριότητες
 • Σύγχρονα συστήματα διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων
 • Υπεύθυνος Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Συστημάτων
 • Στέλεχος τμήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Κυκλική οικονομία και πρωτογενής τομέας - Προσαρμογές στη διαχείριση των οικοσυστημάτων και των προστατευόμενων περιοχών στις διαδικασίες μετάβασης
 • Φυσικές καταστροφές - Πρόληψη, διαχείριση, αποκατάσταση - Χρήση νέων τεχνολογιών
 • Προγραμματισμός smartbuildings (πρόγραμμα bim)
 • Συστήματα GIS
 • Ανανεώσιμες πήγες ενέργειας - ΑΠΕ
 • Εφαρμογές γεωπληροφορικής στον πρωτογενή τομέα, αξιοποίηση σύγχρονων εφαρμογών,  τεχνολογίας και λογισμικών.

Προγράμματα στις εξειδικευμένες Γαλάζιες Δεξιότητες (Blue Skills):

 • Στέλεχος εφοδιαστικής - Στέλεχος αποθήκης - Στέλεχος διαμεταφορών
 • Ναυτιλιακή Διοίκηση και Οργάνωση
 • Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τουριστικό Τομέα
 • Διοίκηση μονάδων εστίασης
 • Στέλεχος Εξυπηρέτησης Πελατών και Ανάδειξης Τουριστικής Εμπειρίας