• 26/07/2022

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου,  Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων» της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε τομείς της RIS3Crete» με MIS 5104124, με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Σχετικά αρχεία: