ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών είσπραξης συνδρομών

 

 

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ηρακλείου,

 έχοντας  υπόψη:

1.      Τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 περί του εκσυγχρονισμού του θεσμού των Επιμελητηρίων

2.      Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-16) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.

3.      Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

4.      Τις διατάξεις του Νόμου 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει. ­

5.      Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄112). ­

6.      τις ανάγκες του Επιμελητηρίου Ηρακλείου

7.      Την ύπαρξη πίστωσης στον προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2018 του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

8.      Την  με αριθμ. 6/24-1-2018 πράξη της Διοικητικής Επιτροπής  του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

9.      Την με αριθμ. 31/17-10-2018 πράξεις της Διοικητικής Επιτροπής  του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, με την οποία αποφασίστηκε η παράταση της πρόσκλησης με αριθμ. Πρωτ.1798

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ

 την Πρόσκληση με αρ. Πρωτ. 1798/ 27-9-2018 για την οργάνωση και διαδικασία είσπραξης  συνδρομών από τα μέλη του, και

 ΚΑΛΕΙ

Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, που πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις, να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το φάκελο της προσφοράς τους καταθέτοντάς τον αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους το αργότερο έως

την Τετάρτη 31/10/2018   και ώρα 10.00 π.μ. Προσφορές που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη.

 Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι που ανταποκρίθηκαν στην αρχική Πρόσκληση µε αρ. Πρωτ. 1798/27-09-2018  δεν απαιτείται να δηλώσουν εκ νέου το ενδιαφέρον τους στην παρούσα Πρόσκληση.

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις οι υποψήφιοι συνεργάτες μπορούν να απευθύνονται στον  κ. Καλησπεράκη Ηρακλή, τηλ 2810-247038 τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ