Υπηρεσίες Δημόσιας Αρχής

 

Ατομικές Επιχειρήσεις

 1. Bεβαίωση μεταβολής εργασιών (Φωτοτυπία) από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Ομόρρυθμες & Ετερόρυθμες  Εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ)

 1. Bεβαίωση μεταβολής εργασιών (Φωτοτυπία) από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 2. Τροποποίηση καταστατικού (Φωτοτυπία) από Πρωτοδικείο.

Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ)

 1. Bεβαίωση μεταβολής εργασιών (Φωτοτυπία) από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 2. Απόφαση Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου για τη τροποποίηση  της Εταιρίας (Φωτοτυπία).

Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)

 1. Bεβαίωση μεταβολής εργασιών (Φωτοτυπία) από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 2. Τροποποίηση καταστατικού (Φωτοτυπία) από Πρωτοδικείο.

Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΣυνΠΕ)

 1. Bεβαίωση μεταβολής εργασιών (Φωτοτυπία) από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 2. Απόφασης Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου για την τροποποίηση  της Εταιρίας (Φωτοτυπία).

Υποκαταστήματα Ε.Π.Ε.

 1. Bεβαίωση μεταβολής εργασιών (Φωτοτυπία) από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 2. Τροποποίηση καταστατικού  του Υποκαταστήματος από Πρωτοδικείο (Φωτοτυπία).

Υποκαταστήματα Α.Ε.

 1. Bεβαίωση μεταβολής εργασιών (Φωτοτυπία) από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 2. Απόφαση πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου για τροποποίηση Υποκαταστήματος (Φωτοτυπία).
Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού

 
 

 

 


 

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ