Υπηρεσίες Δημόσιας Αρχής

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά  για την εγγραφή Εμπορικού Αντιπροσώπου σύμφωνα με το Π.Δ.249/1993

 Φυσικά πρόσωπα

  1. Αίτηση
  2. Απολυτηριο τουλάχιστον Λυκείου
  3. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου (Γενικής χρήσης) από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για  κακούργημα ή για πλημμέλημα λοπής, υπεξαίρεση, απάτη, υπεξαίρεση στην υπηρεσία, πλαστογραφία, πλαστογραφία ή  κατάχρηση ενσήμων, απιστία, ψευδορκία,συκοφαντική δυσφήμιση, δόλια χρεοκοπία, καταδολίευση δανειστών, τοκογλυφία, λαθρεμπορία, εμπορία ναρκωτικών και εγκλήματα περί το νόμισμα.
  4. Πιστοποιητικό ότι δεν έχει υποβληθεί σε στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση-(Αναζητείται υπηρεσιακώς από το Επιμελητήριο).
  5. Πιστοποιητικό μη πτωχεύσεως-(Αναζητείται υπηρεσιακώς από το Επιμελητήριο).
  6. Αστυνομική ταυτότητα

Εμπορικές εταιρείες
Για την εγγραφή εταιρίας κάθε είδους, προσκομίζονται στο Επιμελητήριο τα έγγραφα που αποδεικνύουν την νομιμοποίηση και εκπροσώπησή της. Στην περίπτωση αυτή τα παραπάνω πιστοποιητικά αναφέρονται στο πρόσωπό του/των νομίμων εκπροσώπων της εταιρίας.

Αίτηση

Ικανοποιημένη επίδειξη Ιστού Ικανοποιημένη επίδειξη Ιστού

 
 

 

 


 

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ