Υπηρεσίες Δημόσιας Αρχής

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή Νομικού Προσώπου ως Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή ή Συνδεδεμένου Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή

  1. Αίτηση.
  2. Βεβαίωση μη πτώχευσης για την εταιρεία-δεν απαιτείται για τις νεοσύστατες-(Αναζητείται υπηρεσιακώς από το Επιμελητήριο).
  3. Καταστατικό εταιρείας ή κυρωμένη φωτοτυπία του και όλες οι τυχόν τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Για τις Α.Ε. και τις Ε.Π.Ε. απαιτούνται και τα Φ.Ε.Κ. στα οποία έχουν δημοσιευτεί τα καταστατικά και οι τροποποιήσεις τους. 
  4. Για Α.Ε. απαιτείται επιπλέον πρακτικό συγκρότησης ή μεταβολής του Δ.Σ. και η καταχώρηση στα μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας (οι νεοσύστατες εταιρείες θα υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση περί προσκομίσεως των ανωτέρω στοιχείων).  
  5. Συμβόλαιο αστικής επαγγελματικής ευθύνης.
  6. Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος εφορίας.
Ικανοποιημένη επίδειξη Ιστού Ικανοποιημένη επίδειξη Ιστού

 
 

 

 


 

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ