Επιμελητήριο Ηρακλείου Επιμελητήριο Ηρακλείου

Καλώς ήλθατε στον κόμβο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου

Διοίκηση του Επιμελητηρίου Ηρακλείου  

Όπως όλα τα Επιμελητήρια της Χώρας (συνολικά 59), έτσι και το Επιμελητήριο Ηρακλείου αποτελεί ένα Αυτοδιοικούμενο Οργανισμό, τη Διοίκηση του οποίου ασκεί Αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με τον Επιμελητηριακό Νόμο 2081/92 όπως τροποποιήθηκε από το Ν 3419/05, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Επιμελητηρίου με εκλογές που διεξάγονται κάθε τέταρτο έτος, σε ημερομηνία που ορίζεται μεταξύ της 15ης Νοεμβρίου και της 15ης Δεκεμβρίου. Η διαδικασία διεξαγωγής της εκλογής των μελών έχει ως εξής:  
Για εγγεγραμμένα μέλη μέχρι 15.000, εκλέγονται 21 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Για εγγεγραμμένα μέλη από 15.001 εκλέγονται 31 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Σύμφωνα με τα παραπάνω, το Επιμελητήριο Ηρακλείου, διατηρώντας ως μέλη περισσότερες από 23.000 επιχειρήσεις, έχει 31μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Στις εκλογές έχουν δικαίωμα να συμμετέσχουν εκπρόσωποι από όλες τις επιχειρήσεις-μέλη του Νομού Ηρακλείου.
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει καθήκοντα εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της εφορευτικής επιτροπής, με την οποία ανακηρύσσονται οι εκλεγόμενοι.
Το διοικητικό συμβούλιο συζητεί τα σημαντικότερα θέματα του εμπορίου, της μεταποίησης και των υπηρεσιών, απονέμει τιμητικές διακρίσεις, που σχετίζονται με τα θέματα αυτά, εγκρίνει τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό, καταργεί τη διοικητική επιτροπή ή μέλος της με απόφαση της πλειοψηφίας των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών του και αποφασίζει για κάθε θέμα, που έχει σχέση με την επιμελητηριακή δραστηριότητα.
Οι συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, στις οποίες προεδρεύει ο πρόεδρος της διοικητικής επιτροπής, διεξάγονται δημόσια και σε εξαιρετικές περιπτώσεις χωρίς δημοσιότητα, τακτικά μεν μία φορά το μήνα, εκτός από το μήνα Αύγουστο, έκτακτα δε εφόσον ζητηθεί από τα δύο πέμπτα (2/5) των μελών του. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου, από την ανάληψη των καθηκόντων του, μεριμνά για την πρόοδο της εθνικής οικονομίας και όχι για τα συμφέροντα της τάξης ή της κατηγορίας, από την οποία προέρχεται.
Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα αν είναι παρόντα το ήμισυ πλέον του ενός των αιρετών μελών του και αν διεξάγεται επαναληπτική συνεδρίαση, με την παρουσία του ενός τρίτου (1/3) των αιρετών μελών, οι δε αποφάσεις του λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Πέραν του αριθμού των τακτικών μελών με δικαίωμα ψήφου, στις συνεδριάσεις του ΔΣ καλούνται να παραστούν τα μέλη που ορίζονται εκ του Νόμου επίτιμα μέλη και συγκεκριμένοι υπηρεσιακοί παράγοντες χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από πρόταση της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων, εγκρίνεται ο ενιαίος κανονισμός αρμοδιοτήτων και λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου των Επιμελητηρίων. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του στη Διοικητική Επιτροπή. Η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων ισχύει μέχρι την ανάκλησή της.
Τα επι μέρους Τμήματα του  Επιμελητηρίου Ηρακλείου είναι:

1.Τμήμα Εμπορίου, με 12 έδρες .
2.Τμήμα Μεταποίησης, με 11 έδρες.
3.Τμήμα Εξαγωγών, με 1 έδρα.
4.Τμήμα Υπηρεσιών,  με 4 έδρες.
5.Τμήμα Τουρισμού,  με 3 έδρες.


Τα τμήματα αυτά λειτουργούν επίσης με εσωτερικό κανονισμό και καταγραφή πρακτικών των συνεδριάσεων τους, δεν έχουν αυτοτέλεια αλλά προεδρεύονται κάθε φορά, από τον πρόεδρο η τον αναπληρωτή του.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Επιμελητηρίου Ηρακλείου 

Κανονισμός Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου

Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού

 
 

 

 


 

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ