Υπηρεσίες Δημόσιας Αρχής

 

Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού

Τι είναι η Υπηρεσία μιας Στάσης για τη σύσταση επιχειρήσεων;

Η Υπηρεσία μίας στάσης απλοποιεί και επιταχύνει τις διαδικασίες σύστασης και λειτουργίας για κάθε μορφής εμπορική εταιρία στη χώρα μας:

• μειώνοντας δραστικά τα εμπόδια που δυσχεραίνουν την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και αποτρέπουν ένα νέο, κυρίως, επιχειρηματία να συστήσει τη δική του επιχείρηση,

• εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα για το νέο επιχειρηματία,

• απαλλάσσοντας τη δημόσια διοίκηση από σημαντικό διοικητικό κόστος,

• καταπολεμώντας φαινόμενα διαφθοράς που πηγάζουν από την πολυπλοκότητα του διοικητικού μηχανισμού,

• δημιουργώντας ένα ηλεκτρονικό δίκτυο συνεργασίας μεταξύ πολλών υπηρεσιών που θα επιτρέπει στο εξής τη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων

 

Για την e-mail επικοινωνία με την ΥΜΣ του Επιμελητηρίου

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις ΥΜΣ και το ΓΕΜΗ ο κάθε επιχειρηματίας θα μπορεί να ενημερώνεται από σχετικό Διαδικτυακό Τόπο που προετοιμάζεται και θα τηρείται στην Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι για την ανάπτυξη του ΓΕΜΗ και της Υπηρεσίας Μίας Στάσης, συνεργάστηκαν συνολικά 71 φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και νομικά πρόσωπα.

Δείτε
εδώ πλήρες ενημερωτικό σημείωμα με τη μορφή ερωταπαντήσεων.

 

 

 

 Διαδικασία για την ΥΜΣ με ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ή με τη χρήση ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Βάσει της ΚΥΑ 63577/13-06-2018 με θέμα: «Καθορισμός διαδικασιών, Προϋποθέσεων, Τεχνικών Λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργιά των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση εταιριών», δίδεται η δυνατότητα σύστασης εταιρείας οποιαδήποτε νομικής μορφής (ΟΕ/ΕΕ/ΙΚΕ/ΑΕ/ΕΠΕ) με πρότυπο καταστατικό σε οποιαδήποτε από τις ΥΜΣ (άρθρο 1 παρ. 3α), όπως αυτές αναλύονται κατωτέρω:

 1. α) Οι ΥΜΣ Γ.Ε.ΜΗ - Επιμελητηρίων.
 2. β) Οι Συμβολαιογράφοι ΥΜΣ.
 3. γ) Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (εφεξής e-ΥΜΣ)

  ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ - ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘ. 9 ΤΟΥ Ν.4441/2016

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Α.Ε.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ε.Π.Ε.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ε.Ε.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ο.Ε.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι.Κ.Ε.

 

ΑΠΟ ΥΜΣ ΓΕΜΗ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ
Α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΡΥΤΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:
 Έγγραφα Σύστασης - ΔικαιολογητικάΔιευκρινήσεις
1.

Υπεύθυνη Δήλωση – εξουσιοδότηση ιδρυτών  

ή

Ορισμός εξουσιοδοτημένου από τους ιδρυτές- Αντικλήτου

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)

Συμπληρώνεται με γνήσιο υπογραφής από κάθε εταίρο ξεχωριστά.

Εάν πρόκειται για ιδρυτή Ν.Π. συμπληρώνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Ν.Π.

Εάν πρόκειται για ιδρυτή Φ.Π. μόνιμο κάτοικο εξωτερικού, απαιτείται εξουσιοδότηση με apostille (για χώρες που είναι στη συνθήκη της Χάγης) ή θεωρημένη από προξενική αρχή.

2.

Καταστατικό – εταιρική σύμβαση ή Πρότυπο καταστατικό

 

(άρθρο 4)

 • Σε έντυπη ή
 • ηλεκτρονική μορφή (ψηφιακά υπογεγραμμένο)

Για τη σύσταση που πραγματοποιείται μέσω της ΥΜΣ του Επιμελητηρίου, η εταιρική σύμβαση κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή*, υπογεγραμμένη από όλους τους συμβαλλόμενους ή από τους έχοντες ειδική συμβολαιογραφική πληρεξουσιότητα.

Το κείμενο της εταιρικής σύμβασης κατατίθεται σε κάθε περίπτωση και με τη μορφή μη επεξεργάσιμου ηλεκτρονικού εγγράφου χωρίς υπογραφές (pdf).

 

*Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής κατάθεσης η εταιρική σύμβαση είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη  με ηλεκτρονική υπογραφή όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 19 της KYA 63577/18, επισημαίνεται δε ότι όλοι οι υπογράφοντες την εταιρική σύμβαση χρησιμοποιούν τον ίδιο τύπο ηλεκτρονικής (ψηφιακής) υπογραφής για την ίδια σύμβαση (άρθρο 19 παρ2).

 

**Στην παρ. 3 του άρθρου 1 της Κ.Υ.Α. 63577 «στην περίπτωση που από ειδικές διατάξεις απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος ...είτε για τη μεταβίβαση είδους», συμβολαιογραφικός τύπος δεν απαιτείται για οποιαδήποτε εισφορά σε είδος, αλλά μόνο για εισφορές που για τη μεταβίβασή τους απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο (πχ. ακίνητα, κτήματα, οικόπεδα κ.ά).

3.

Φωτοτυπίες ταυτοτήτων εταίρων (για Έλληνες υπηκόους), ή

 για υπηκόους κράτους μέλους της Ε.Ε. επικυρωμένη φωτοτυπία διαβατηρίου/ταυτότητα.

Για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε.  εφόσον η υπό σύσταση εταιρία είναι κεφαλαιουχική ή πρόκειται να συμμετάσχουν σε προσωπική εταιρία ως ετερόρρυθμοι εταίροι:

Α) επικυρωμένη φωτοτυπία διαβατηρίου (με θεώρηση εισόδου όπου απαιτείται)

Β) Υ/Δ σχετικά με την πρόθεσή τους να διαμείνουν στη χώρα (περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)

Γ) και άδεια διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για άδεια διαμονής.

Για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε., μόνο για την περίπτωση που πρόκειται να συμμετάσχουν σε προσωπική εταιρία ως ομόρρυθμοι εταίροι:

Α) διαβατήριο σε ισχύ (με θεώρηση εισόδου όπου απαιτείται)

Β) άδεια διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για άδεια διαμονής*

*Η προαναφερόμενη άδεια διαμονής πρέπει να επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής/ επιχειρηματικής ή επενδυτικής δραστηριότητας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 
4.Αποδεικτικό καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου, όπου εκ του νόμου αυτή προαπαιτείται για τη σύσταση της εταιρείας (άρθρο 4 παρ. 3β)Αφορά ΕΠΕ
5.Αποδεικτικό κατάθεσης της Τράπεζας, εφόσον έχει προηγηθεί τραπεζική κατάθεση των οφειλόμενων ποσών για τη σύσταση της εταιρείας**Σε περίπτωση που κατατεθούν στο ταμείο του Επιμελητηρίου δεν απαιτείται.
6.Υ.Δ.  Ν. 1599/1986 (περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) των εταίρων ή του μοναδικού ιδρυτή ή του εκπροσώπου της, για:  
 • διεύθυνση της έδρας και αν το ακίνητο που δηλώνεται ως έδρα είναι ιδιόκτητο, μισθωμένο ή αν πρόκειται περί δωρεάν παραχώρησης χώρου.
 • ότι δεν έχει ληφθεί Α.Φ.Μ. για την εταιρεία ως υπό ίδρυση από την κατά περίπτωση αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 
7.Προέγκριση ίδρυσης για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 80 και 81 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τον ν. 4442/2016 (Α΄ 227). 
8.Έντυπα ΔΟΥ Μ3, Μ6, Μ7, Μ8. 

9.

Αριθμός Λογαριασμού Τραπέζης (IBAN) 
Β. ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:
10.

• Ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού

 • απόφαση του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου ή των εταίρων για τη συμμετοχή του νομικού προσώπου στην υπό σύσταση εταιρεία και ορισμού εκπροσώπου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης.

• Εφόσον ο εκπρόσωπος για την σύσταση της εταιρίας είναι πρόσωπο διαφορετικό από το νόμιμο εκπρόσωπο, χρειάζεται εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας.

(Αρ. 4 παρ.2Βγ)

Γ. ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:
11.

• Ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού

 • Βεβαίωση του αρμόδιου Εθνικού Μητρώου στο οποίο έχει καταχωριστεί το νομικό πρόσωπο εκδόσεως τελευταίου τριμήνου από την οποία να προκύπτει τουλάχιστον ο αριθμός εγγραφής του σε αυτό και ότι δεν βρίσκεται σε κατάσταση λύσης εκκαθάρισης, πτώχευσης ή σε οποιαδήποτε άλλη συλλογική διαδικασία ικανοποίησης των πιστωτών του.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για τον διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα.
Όλα τα ανωτέρω προσκομίζονται κατά τα διεθνή νόμιμα (κατά περίπτωση, σφραγίδα apostille, προξενική θεώρηση, θεώρηση από το ελληνικό προξενείο ή κατά τα προβλεπόμενα σε διεθνείς συνθήκες που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα) με την επίσημη μετάφραση αυτών.

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

(άρθρο 4 παρ. 4)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΥΜΣ (€)ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ Γ.Ε.ΜΗ (€)ΤΕΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (€)
Α.Ε.601030
Ε.Π.Ε.601030
Ι.Κ.Ε.601030
O.E.501030
Ε.Ε.501030
Αν οι ιδρυτές είναι πλέον των δέκα (10), το ύψος του Γραμματίου Κόστους Σύστασης εταιρείας προσαυξάνεται κατά τρία (3) ευρώ για κάθε επιπλέον ιδρυτή.

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ e-ΥΜΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ e-ΥΜΣ (βήματα)

*Από το βράδυ της 10ης Σεπτεμβρίου 2018 ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη διαδικασία σύστασης ΠΟΛΥΠΡΟΣΩΠΩΝ Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), μέσω της Νέας διαδικασίας e-YMS., που υλοποιείται με τη χρήση εξειδικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (https://eyms.businessportal.gr). Και ακολουθείται η ίδια διαδικασία σύστασης όπως και ήταν μέχρι σήμερα για τις Μ.Ι.Κ.Ε.

Η νέα διαδικασία, σύμφωνα με την ΚΥΑ 63577/2018 είχε μπει σε εφαρμογή στις 22/7/2018, αλλά ήταν διαθέσιμη αποκλειστικά και μόνο για τις Μονοπρόσωπες Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Μ.Ι.Κ.Ε.) και μέχρι το τέλος του 2019 θα είναι διαθέσιμη για όλους τους τύπους εταιρειών.

 

Υπενθυμίζεται ότι:

Η χρήση της υπηρεσίας μειώνει στο ελάχιστο τον απαιτούμενο χρόνο για την ίδρυση μιας επιχείρησης (13 λεπτά), ενώ η χρήση της πλατφόρμας είναι ιδιαίτερα εύκολη.

 

 •  

 • Για το πρώτο έτος η χρήση της διαδικασίας σύστασης μέσω e-YMS παρέχεται δωρεάν , ενώ από τον επόμενο χρόνο σύμφωνα με την ΚΥΑ 63577/2018:

 

Η καταβολή του κόστους σύστασης γίνεται ηλεκτρονικά, ορίζεται στο 30% του ποσού των πενήντα (50) ευρώ για τις προσωπικές εταιρείες και εξήντα (60) ευρώ για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες. Σημαντικό είναι ότι, η επιβάρυνση των τριών (3) ευρώ για κάθε ιδρυτή πλέον των δέκα που προβλέπεται για την ΥΜΣ, δεν περιλαμβάνεται στο κόστος σύστασης μέσω της διαδικασίας e-ΥΜΣ.

 

 Εφαρμογή Νέας διαδικασίας στη σύσταση εταιρειών από την 22/07/2018 μέσω της εφαρμογής της e-ΥΜΣ, βάσει της ΚΥΑ 63577/13-06-2018. Προσωρινά η δυνατότητα της e-ΥΜΣ είναι διαθέσιμη μόνο για τον τύπο της Μονοπρόσωπης ΙΚΕ. 

Η χρήση της υπηρεσίας μειώνει στο ελάχιστο τον απαιτούμενο χρόνο για την ίδρυση μιας επιχείρησης ενώ η χρήση της πλατφόρμας είναι ιδιαίτερα εύκολη. 

Για τη σύσταση μιας επιχείρησης μέσω της πλατφόρμας θα επιτρέπεται μόνο η χρήση πρότυπου καταστατικού και θα είναι υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής. Το σύστημα θα χορηγεί αριθμό ΓΕΜΗ και ΚΑΚ σύστασης, θα δημιουργεί ηλεκτρονικό φάκελο και μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, θα αποδίδει ζεύγος κωδικού πρόσβασης στο ΓΕΜΗ, θα διαβιβάζει τα στοιχεία στο Taxis και η εταιρεία θα λαμβάνει ΑΦΜ. Επίσης, θα χορηγεί δυνατότητα πρόσβασης στον διαδικτυακό τόπο του Taxisnet, θα ενημερώνει τον ΕΦΚΑ για τη σύσταση, θα εγγράφει την εταιρεία στο Επιμελητήριο, θα εκδίδει ψηφιακό αντίγραφο εταιρικής σύμβασης και ανακοίνωσης σύστασης και θα χορηγεί βεβαίωση πληρωμής ενιαίου κόστους σύστασης.

Η διαδικασία υλοποιείται με τη χρήση εξειδικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (https://eyms.businessportal.gr).

 • Το πρότυπο καταστατικό υπογράφεται από τους ιδρυτές ηλεκτρονικά, με ψηφιακή υπογραφή, ο τύπος της οποίας είναι κοινός για όλους τους υπογράφοντες την εταιρική σύμβαση (ίδιας μορφής ηλεκτρονική υπογραφή)
 • Η σύσταση πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου από τους ιδίους τους ενδιαφερόμενους- εταίρους (δεν απευθύνονται  στην ΥΜΣ του Γ.Ε.ΜΗ. ή Συμβολαιογράφου), οι οποίοι αναθέτουν σε έναν εξ αυτών ή σε τρίτο πρόσωπο τη χρήση της εξειδικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας της e-ΥΜΣ. (το πρόσωπο αυτό, αυθεντικοποιείται μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (e-ID) βάσει των προτύπων του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014, όπως ισχύει, καθώς και των σχετικών εκτελεστικών πράξεων, ή εναλλακτικά μέσω του κωδικού πρόσβασης και κωδικού χρήστη που κάθε ενδιαφερόμενος ήδη διαθέτει για την πρόσβαση στο TAXISnet)
 • Δεν πραγματοποιείται ανάρτηση των ίδιων των εντύπων στην πλατφόρμα.
 • Την εταιρική σύμβαση υπογράφουν ηλεκτρονικά όλοι οι εταίροι.
 • Η καταβολή του κόστους σύστασης γίνεται ηλεκτρονικά, ορίζεται στο 30% του ποσού των πενήντα (50) ευρώ για τις προσωπικές εταιρείες και εξήντα (60) ευρώ για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες . . (Η επιβάρυνση των τριών (3) ευρώ για κάθε ιδρυτή πλέον των δέκα που προβλέπεται για την ΥΜΣ δεν περιλαμβάνεται στο κόστος σύστασης μέσω e-ΥΜΣ.).
 • Για το πρώτο έτος παρέχεται δωρεάν η χρήση της ως άνω διαδικασίας.
Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού Εμφάνιση Περιεχομένου Ιστού

 
 

 

 


 

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ